Ein Ffydd

Pwy yw Iesu?

Mae canran uchel o boblogaeth y byd wedi clywed rhywbeth am Iesu Grist mewn rhyw ffordd neu gilydd. Ond mae’n syndod faint o bobl sydd ddim hyd yn oed yn gwybod beth ydy neges sylfaenol Cristnogaeth. Wyt ti?

Dyn oedd Iesu oedd yn byw rhyw 2000 o flynyddoedd yn ôl mewn ardal yn y Dwyrain Canol sydd yn cael ei alw yn Palesteina erbyn hyn. Mae haneswyr ac ysgolheigion yn cytuno ar hyn. Wrth iddo dyfu i fyny dechreuodd siarad a dysgu hefo awdurdod anarferol. Roedd y pethau ddywedodd yn gwylltio rhai pobl ond yn gwneud synnwyr llwyr i eraill – fe geir yr un ymateb i’w eiriau heddiw.

Mae’r Beibl yn dysgu fod Iesu yn Dduw ac yn ddyn mewn un person. Roedd yn ddyn cydnerth ond eto yn llawn cariad a sensitifrwydd tuag at eraill. Torrodd lawer o reolau ei gyfnod trwy roi sylw a gwerth i ferched, treulio amser gyda phobl isaf y gymdeithas, siarad hefo pobl oedd heb unrhyw hawliau a gweld pawb yn gyfartal. Roedd ganddo pob grym yn ei ddwylo a dangosodd hynny drwy gyflawni gwyrthiau yn iachau’r sâl, bwydo’r newynog a chodi pobl farw yn fyw. Ond er yr holl bwer oedd ganddo caniataodd i bobl ei ddienyddio trwy ei hoelio ar groesbren. Wyt ti’n gwybod pam?

Pam fu Iesu farw?

Dyma pam. Y mae pawb ohona ni wedi gwneud pethau sy’n anghywir, pethau sy’n ein stopio rhag dod at Dduw. Ac fel ym mhob rhan o’n bywyd – ysgol, coleg, gwaith – os wyt ti’n gwneud rhywbeth o’i le mae’n rhaid i ti fyw hefo a gwynebu’r canlyniadau. Felly mae pobl yn sefyll o flaen Duw a dydi pethau ddim yn argoeli yn rhy dda oherwydd eu bod wedi gwneud pethau gwael. Ond mae calon Duw yn toddi oherwydd mai Fo sydd wedi ein gwneud ni ac er ein bod yn ei anwybyddu y mae’n ein caru’n fawr. Dyna lle mae Iesu yn dod i mewn – fel rhywun sy’n cymryd y gosb yr yda ni yn ei haeddu yn ein lle. Beth ddigwyddodd? Ddaru nhw roi hoelion trwy ei ddwylo a’i draed a rhoi coron o ddrain am ei ben. Bu farw’n araf drosta ti a fi ar y groes, oherwydd fod Duw yn credu ein bod yn werthfawr.

Nid dyna ddiwedd y stori. Tri diwrnod ar ôl iddo farw fe ddaeth Iesu yn ôl yn fyw, cododd o’r bedd. Concrodd farwolaeth. Mae Duw trwy’r Iesu wedi gwneud ei waith, felly beth wyt ti yn mynd i’w wneud?

Mae gen ti ddewis – un ai “Ia, dwi yn credu yn Iesu Grist” ac fe gei fywyd newydd a bywyd tragwyddol neu “Na, dwi’n gwrthod Iesu Grist” ac fe gei gario ymlaen heb fywyd newydd a thragwyddoldeb heb Dduw. Beth wyt ti am wneud?

Mae Duw yn dy adnabod ac yn dy garu yn fwy nac unrhyw un arall ac y mae am fyw mewn perthynas hefo ti. Y cwestiwn yw lle wyt ti’n sefyll? Mae llawer iawn mwy i’w ddweud am Gristnogaeth ond dyna ddigon am y tro. Os am wybod mwy am Gristnogaeth neu am gael mwy o gyfle i drafod, tyrd i un o’n cyfarfodydd neu cysyllta hefo ni.